Еразъм+

Logo-erazum

 ПРОЕКТ 2014-1-BG01-KA102-000829

„Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. –  

Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!“

Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Професионално образование и обучение“

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” сключи договор за отпускане на финансова подкрепа за проект по  програма „Еразъм+” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение” , регистрационен номер  2014-1-BG01-KA102-000829.

Име на проекта – Veni! Vidi! Vici! – A Chance and a Challenge for Life. – Дойдох! Видях! Победих! Шанс и предизвикателство за живот!

Партньор:   Държавен институт за професионално и техническо образование – Istituto Statale di Istruzione Tecnica Professionale e Scientifica, PORTO SANT’ELPIDIO, Италия – Икономика, Туризъм, Хотелиерство, Хранене и напитки.

Финансовата подкрепа, която ще бъде отпусната за реализиране на проекта е в размер на 35 078 евро.

Проектът е в синхрон със заложените приоритети в концепцията за развитие на ПОО в България, а именно:

 •   участие в европейското пространство за образование и обучение чрез международна мобилност;
 •   обвързване на практическото обучение на обучаемите с формиране на умения в реална работна среда;

Основна цел на проекта е повишаване на качеството на професионалното образование чрез изграждане на мост между двете професионални гимназии от България и Италия, и работодатели – приемащи посещения на ученици от двете държави.

Очакваме, чрез този проект, партньорството между двете училища да допринесе за подобряване професионалната подготовка на учениците. Те ще имат възможност да анализират отношенията между фирмите в Италия, училището-партньор и средата, в която работят.

Ние сме дълбоко убедени, че проектът за мобилност в областта на ПОО ще въздейства върху:

 • подобряване на обучението, развитието и трансфер на иновативни практики от една страна към друга;
 • формиране у учениците на самосъзнание за европейски гражданство;
 • повишаване на пригодността на учениците към пазара на труда;
 • подобряване на чуждоезиковите компетенции и предприемачеството;
 • подобряване на разбирането за социалното, европейското и културното многообразие.
 • Мобилността на две групи от по 8 ученици и 2 учители ще се проведе в Istituto Statale di Istruzione Tecnica Professionale e Scientifica, PORTO SANT’ELPIDIO, Italy за период от две седмици през месец април 2015 и месец април 2016 година.

По време на мобилността  учениците ще имат възможност да се включат в часовете по Бизнес икономика и Информационни технологии в училището в Италия,  ще учат заедно и ще посещават компании, които са подбрани от Търговската камара в Италия – партньор на италианското училище. Учениците ще получават знания за процесите свързани с управление на фирма – икономическите, правните и организационни въпроси.

Партньорът домакин ще организира и посещение на историческите и културните забележителности в района.

Финансирането на този проект ще даде възможност на нашите ученици да развият езиковите и социалните си умения. Да се запознаят с образователната система в страната домакин, да учат заедно с учениците от Италия, да посетят италиански компании.

Посредством връзката между професионалното образование и практическото му приложение в страна членка на ЕС, учениците:

 • ще се запознаят със спецификата на работа в различна пазарна среда;
 • ще опознаят конкретната фирмена политика и иновации;
 • ще усъвършенстват езиковите си умения,  като предпоставка за интегриране на националния и на международния трудов пазар.

Дългосрочните ползи от проекта:

 • привличане на повече млади хора за участие в програми и проекти;
 • издигане имиджа на училището ни;
 • повишаване на привлекателността на професионалното образование в България и в Европа.

Процедура и резултати

marketking.bg е официален партньор на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” по този проект.

Коментари по page